تاریخنامه

ابن مقله (مثلث!)

   ابن مقله( 272-328هـ) کنیه وی ابو علی و نسبش محمد بن علی بن مقله. کاتب و خوشنویس و وزیر عباسیان.

   وی دست راست و زبان و سرانجام جانش را بر سر انتقاد و برای رسیدن به وزارت از دست داد. گویند وقتی که دست راست وی را قطع کرده بودند، قلمی را به آرنج دست راست بسته بود و به زیبایی و مهارت گذشته می نوشت. اما این بار خلیفه وقت (راضی 322-329هـ) دستور داد تا زبانش را هم قطع کردند!!!

  اما این که چرا وی را مثلث لقب داده اند؟ چون: سه نوبت به وزارت رسید، در دوران زندگی اش سه بار به مسافرت رفت، و بعد از مرگش سه بار دفنش کردند، یک بار در دارالخلافه، یک بار در گورستان و سپس به درخواست زن وی، جسدش را به خانه بردند و آنجا برای همیشه به خاک سپردند.

 (تجارب السلف، هندوشاه نخجوانی، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال، ص 211).

 

 

 

   + محمدجعفر اشکواری ; ٤:٤٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">