تاریخنامه

عاقلان گفته اند: مرد را هزار دوست اندک باشد و یک دشمن بسیار بود!

    ماجرا از این قرار است: علی عماد الدوله (٣٢٢-٣٣٨ق) وزیری به نام ابوسعید اسرائیل بن موسی نصرانی داشت. ابوالعباس بن احمد بن خیاط نیز نایب عمادالدوله بود.


   بین ابوالعباس و ابوسعید شکراب شده بود. عمادالدوله حاجبی به نام قتلغ داشت. از قضا رابطه قتلغ و ابوسعید نیز تعریفی نداشت. روزی ابوسعید مهمانی را ترتیب داد و از قتلغ نیز دعوت کرد تا در مهمانی شرکت کند. قتلغ قبلاً در خواب دیده بود که وزیری وی را خواهد کشت، بنابراین دعوت را نپذیرفت و نرفت. اما دوستانش به وی گوشزد کردند که اشتباه نکند و به این مهمانی که از طرف یکی از بزرگان ترتیب داده شده شرکت کند. قتلغ قبول کرد ولی به دلیل ترسی که داشت کاردی را به ساق خود بست و وارد مهمانی شد. درگیری لفظی بین او و ابوسعید درگرفت. قتلغ خواست که با کارد به ابوسعید حمله کند که اسیر نگهبانان شد و ناگهان ضربه ای بر سر وی وارد شد و خواب وی نیز تعبیر گشت!!

    اما ابوالعباس قصه ما، سریع به دربار رفت و درحالی که عمادالدوله در خواب بود "نعره زد چنانکه عماد الدوله از خواب برجست و گفت چه حالت است؟ ابوالعباس گفت: وزیر جاجب را کشت" عمادالدوله وزیر را احضار کرد، ابوالعباس نیز ماجرا را تعریف کرد و عمادالدوله نیز وی را تبرئه کرد. ابوالعباس که این صحنه را دید، شروع کرد به توطئه چینی علیه وزیر.

    روزی ابوالعباس از مجلسی می گذشت که در آن مجلس ابوسعید به همراه ابوعمران موسی که از امیران و دوستان وی بود مشغول صحبت بودند. از عداوت ابوالعباس شکایت می کرد، از توطئه ترکها علیه خلافت نگران بود و قصد داشت تا بخشی از خزائن را از ترس یورش ترکها به جای دیگری منتقل کند.

    خلاصه، ابوالعباس از فرصت استفاده کرد و نزد عمادالدوله آمد و وی را از ماجرا باخبر کرد. عمادالدوله ابتدا باور نمی کرد ولی فردی را فرستاد و او هم وقتی که دید صندوقهای خزاین را جابجا می کنند به نزد عمادالدوله آمد و حرفهای ابوالعباس را تایید کرد. عمادالدوله که از ابوسعید به خاطر کشتن قتلغ دل خوشی نداشت، وزارت را از ابوسعید گرفت و ابوالعباس را به وزارت منصوب کرد!!!! اینجاست که عاقلان گفته اند: مرد را هزار دوست اندک باشد و یک دشمن بسیار بود...!!

 

برداشت آزاد بود از تجارب السلف، هندوشاه صاحبی نخجوانی، به تصحیح عباس اقبال، ص 223-225.

   + محمدجعفر اشکواری ; ٧:٥۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">