تاریخنامه

انواع حدیث و اقسام راویان از دیدگاه امام علی (ع)

انواع احادیث رواج یافته:

  احادیثی که در دسترس مردم قرار دارد، هم حق است هم باطل، هم راست هم دروغ، هم ناسخ هم منسوخ، هم عام هم خاص، هم محکم هم متشابه، هم احادیثی که بدرستی ضبط گردیده و هم احادیثی که با ظن و گمان روایت شده...

 


 

اقسام راویان حدیث:

افرادی که حدیث نقل می کنند چهار دسته اند، که پنجمی ندارد؛

اول: منافقان

  منافقی که تظاهر به ایمان می کند، و نقاب اسلام بر چهره دارد، نه ازگناه می ترسد و نه از آن دوری می جوید و از روی عمد دروغ بر پیامبر (ص) نسبت می دهد.

دوم: اشتباه کار

  دوم کسی که از پیامبر (ص) چیزی را به اشتباه شنیده، اما سخن آن حضرت را درست حفظ نکرده است، و با توهم چیزی را گرفته، اما از روی عمد دروغ نمی گوید. اگر مسلمانان بدانند که او اشتباه کرده، و غیرواقعی پنداشته، از او نمی پذیرفتند.

سوم: ناآگاهانی که حدیث شناس نیستند.

  و سومی شخصی که شنیده، پیامبر (ص) به چیزی امر فرمود. سپس از آن نهی کرد و او نمی داند، یا شنید که چیزی را نهی کرد، سپس به آن امر فرمود و او آگاهی ندارد، پس نسخ شده را حفظ کرد ولی ناسخ را نمی داند.

چهارم: حافظان راست گفتار

  دسته چهارم، آن که نه به خدا دروغ می بندد و نه به پیامبرش دروغ نسبت می دهد. دروغ را از ترس خدا، و حرمت نگهداشتن از رسول خدا دشمن دارد. در آن چه از پیامبر (ص) شنیده اشتباه نکرده، بلکه آن را با تمام جوانبش حفظ کرده است، و آن چنان که شنیده بدون کم و کاست نقل می کند.

 

منبع: نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه ٢١٠.

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">