تاریخنامه

سرانجام منابع قطعی آزمون کارشناسی ارشد اعلان شد

  سرانجام بعد از دو هفته از اعلان قطعی منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی به آنها دسترسی پیدا کردم و برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در این قسمت قرار دادم...

 


1.       تاریخ پیامبر اسلام؛ محمدابراهیم آیتی

2.       امویان: نخستین دودمان حکومتگر در اسلام؛ هاوتینگ، ترجمه عبدی

3.       آشنایی با علوم اسلامی؛ استاد مطهری

4.       مدخل "اسلام" از دایره المعارف بزرگ اسلامی

5.       خراج و نظام های مالی؛ ضیاءالدین ریس

6.       النظم الاسلامیه؛ انور الرفاعی

7.       جغرافیای تاریخی اسلامی(2جلد)؛ قرچانلو

8.       تاریخچه جغرافیا در تمدن اسلامی؛ مقبول احمد و تشنر

9.       تاریخ و تمدن مغرب؛ حسین مونس

10.    اسپانیای اسلامی، مونتگمری وات

11.    تاریخ اسلام، حسن ابراهیم حسن (بخشهای مربوط به تاریخ مصر و شام)

12.    تاریخ عرب، فیلیپ حتی (بخش های مربوط به مصر و شام)

13.    تاریخ دانشگاه های بزرگ اسلامی؛ غنیمه

14.    تاریخنگاری در اسلام؛ سجادی و عالم زاده.

15.    تاریخ تشیع (2ج)؛ جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر خضری

16.    تشیع در مسیر تاریخ؛ جعفری

17.    علم در اسلام؛ سید حسین نصر

18.    تاریخ علوم عقلی...؛ صفا

19.    انتقال علوم یونانی...، اولیری

20.    نخستین رویارویی اندیشه گران ...؛ عبدالهادی حائری

21.    تاریخ هنردر سرزمین های اسلامی؛ انور رفاعی، ترجمه دکتر قنوات

22.    سبک شناسی معماری در سرزمین های اسلامی؛ هوگ و هانری مارتن، ترجمه ورجاوند

23.    مطالعات اسلامی در غرب؛ محسن الویری

24.    سیر اندیشه سیاسی اسلام معاصر؛ حمید عنایت

25.    تاریخ تحولات سیاسی...ایران در دوران صفویه؛ عبدالحسین نوایی

26.    تاریخ ملل و دول اسلامی؛ بروکلمان

27.    تاریخ خلافت عباسی؛ دکتر خضری

28.    روزگاران، تاریخ  ایران از آغاز تا سقوط پهلوی؛ عبدالحسین زرین کوب


   + محمدجعفر اشکواری ; ٥:٢۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">