تاریخنامه

چند منبع جدید برای آزمون کارشناسی ارشد

   خانم روشن -دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی-  در ایمیلی که برای وبلاگ فرستاده، متذکر شده اند که چند منبع جدید برای آزمون کارشناسی ارشد اعلان شده است.

   ضمنآ در صحبتی که با آقای دکتر بادکوبه -مدیرگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران-  داشتم ایشان فرمودند که فهرست منابع آزمون کارشناسی ارشد را به تصویب رسانده اند و به زودی معرفی خواهند کرد. به محض دسترسی به منابع، تغییرات جدید را در وبلاگ قرار خواهم داد.


تاریخ علوم:

             ١- مدخل اسلام از دایره المعارف اسلامی

             ٢- آشنایی با علوم اسلامی، مرتضی مطهری

تشکیلات:

          ١- مالیات سرانه و تاثیر آن در گرایش به اسلام، دانیل کلمنت دنت

          ٢- النظم الاسلامیه، انور الرفاعیب‍ی‍روت‌: دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر؛ دم‍ش‍ق‌: دارال‍ف‍ک‍ر، ۱۴۱۹ق‌/ ۱۹۹۸م/ ۱۳۷۷.

جغرافیا:

       ١- ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا در ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی، ف‍ران‍ت‍س‌ ت‍ش‍ن‍ر و مقبول احمد، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ گ‍ن‍ج‍ی ‌و ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ آذرن‍گ.

مغرب و اندلس:

       ١-  دولت امویان در اندلس، عبدالمجید نعنی، ترجمه محمد سپهری

       ٢-  ت‍اری‍خ‌ و ت‍م‍دن‌ م‍غ‍رب‌، حسین مونس، ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا ش‍ی‍خ‍ی

آموزش و پرورش:

       ١-  ن‍ه‍اد آم‍وزش‌ اس‍لام‍ی‌، منیرالدین احمد، ترجمه محمدحسین ساکت

 

 

با تشکر از خانم روشن   + محمدجعفر اشکواری ; ٤:٢٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">