تاریخنامه

مواد و منابع آزمون دکتری رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

چند نکته:

١- منابعی که معرفی شده قطعی نیستند.

٢- منابعی که با ستاره مشخص شده اند، دارای اهمیت بیشتری هستند.

٣- اگر منبع جدیدی از طرف گروه معرفی شد می توانید از طریق همین وبلاگ مطلع شوید.


 

مواد و منابع آزمون دکتری

رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

آزمون تافل:

  منابع پیشنهادی:

١. Barron̉s toefl

٢. Longman̉s toefl

٣. Essential words for the toefl

۴. 504 absolutely essential words

 ١- تاریخ اسلام  (ضریب 3).

١-١-  تاریخ صدر اسلام تا پایان امویان

**تاریخ اسلام، علی اکبر فیاض، دانشگاه تهران- (قسمت های مربوط به قبل از اسلام).                                

**   سیره رسول الله، عباس زریاب، سروش 

    تاریخ تحلیلی اسلام، سید جعفر شهیدی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی                   

   تاریخ پیامبر اسلام، محمدابراهیم آیتی، دانشگاه تهران.

 **   دولت امویان، محمد سهیل طقوش، ترجمه حجت الله جودکی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

   **  جزوه درس دکتر خضری (تهران)

٢-١-  تاریخ خلافت عباسی تا پایان آل بویه

   ** تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه، سید احمدرضا خضری، تهران: سمت.    

**  علل و عوامل تجزیه خلافت عباسی، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، غدیر خم.

  * دولت عباسیان، محمد سهیل طقوش، ترجمه حجت الله جودکی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

  *جزوه تاریخ اسلام 2، دکتر کاظم بیکی. (کارشناسی ارشد)

 

٣-١-  تاریخ سلجوقیان تا سقوط بغداد

  *تاریخ ایران کمبریج ج.5، جمع نویسندگان، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر.

  تاریخ مفصل ایران، عباس اقبال، تهران: ،[قسمتهای مرتبط]       

  سلجوقیان، ملیحه ستارزاده، تهران: سمت.

۴-١- تاریخ تشیع

  *تاریخ تشیع 1و2، زیر نظر سید احمدرضا خضری، تهران و قم: سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

  تشیع در مسیر تاریخ، سید حسین محمد جعفری، ترجمه سید محمدتقی آیت اللهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

۵-١-  تاریخ اسلام در دوره عثمانیان و صفویان

  *ایران عصر صفوی، راجر سیوری، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز.

   تاریخ سیاسی احتماعی دولت صفویه،عبدالحسین نوایی و عباسقلی غفاری فرد،، تهران، سمت.

دولت عثمانی از ظهور تا زوال، اسماعیل یاقی، ترجمه رسول جعفریان، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

۶-١-تاریخ اسلام در مصر و شام

 تاریخ عرب، فیلیپ حتی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: آگاه، [صص. 785 - 952]

 تاریخ سیاسی اسلام، حسن ابراهیم حسن، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: جاویدان.

*دولت ممالیک، شبارو، ترجمه شهلا بختیاری، حوزه و دانشگاه.

*دولت ایوبیان، محمدسهیل طقوش، ترجمه عبدالله ناصری طاهری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

**فاطمیان در مصر، عبدالله ناصری طاهری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

**جزوه دکتر بادکوبه، تهران (مقطع کارشناسی ارشد). 

 *جزوه دکتر جلیلی، مشهد.

٧-١- تاریخ اسلام در مغرب و اندلس

  *آندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا، محمد ابراهیم آیتی، دانشگاه تهران.

  *تاریخ سیاسی اجتماعی شمال افریقا، عبدالله ناصری طاهری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،

**مقدمه ایی بر تاریخ مغرب اسلامی، ــــــــــــــــــــــــ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

**تاریخ گسترش اسلام در شمال افریقا و اروپا از آغاز تا سقوط اندلس،ــــــــــــــــ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 *جزوه دکتر جلیلی، مشهد.

٢-  فرهنگ و تمدن اسلامی (ضریب4).

١-٢-تاریخ علوم در اسلام 1 و 2 و 3

** علم و تمدن در اسلام، سید حسین نصر، ترجمه احمد آرام، تهران: علمی فرهنگی، 1384.

* تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، ذبیح الله صفا، تهران: دانشگاه تهران.

تاریخ تمدن اسلام، جرجی زیدان، ترجمه علی جواهرکلام، تهران: امیرکبیر.[بخش سوم] . 

کارنامه اسلام، عبدالحسین زرین کوب، تهران: امیرکبیر. 

٢-٢- تاریخ تشکیلات اسلامی 1 و 2

خراج و نظامهای مالی دولتهای اسلامی، ضیاءالدین الریس، ترجمه فتحعلی اکبری، اصفهان: دانشگاه اصفهان.

 *مقالات «اقطاع»، «آئین دادرسی» و«برید»، «جامگی» در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.                      

***جزوات دکتر سید جمال موسوی      

٣-٢-  تاریخ هنرهای اسلامی 1 و 2

** تاریخ عمومی هنرهای مصور، علینقی وزیری، بخش «هنر اسلامی»، تهران: هیرمند و دانشگاه تهران.

*تاریخ هنر در سرزمین های اسلامی، انور رفاعی، ترجمه عبدالرحیم قنوات،  مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.

**جزوه تاریخ هنر، آقای دکتر عالم زاده (مقطع کارشناسی ارشد)

۴-٢-  جغرافیای تاریخی اسلام 1 و 2

*جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی جلد 1و 2، حسین قرچانلو، تهران: سمت. [با تاکید بر 150 صفحه اول جلد یک]

***تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلام، کراچکوفسکی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

۵-٢- اسلام شناسی

***جزوه اسلام شناسی، آقای دکتر کاظم بیگی، تهران.

    مطالعات اسلامی در غرب، محسن الویری، تهران: سمت.

    تاریخچه شرق شناسی: کاوشی در سیر مطالعات اسلامی در غرب، عبدالله همتی گلیان، جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)

۶-٢- تاریخ آموزش و پرورش در اسلام

*تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی، عبدالرحیم غنیمه، ترجمه نورالله کسایی، تهران: دانشگاه تهران.

تاریخ آموزش در اسلام: از آغاز تا فروپاشی ایوبیان در مصر، احمد شلبی، ترجمه محمدحسن ساکت، تهران، نگاه معاصر، 1387.

آموزش و پرورش اسلامی، ابوالفضل عزتی، بعثت.

***مقاله «تعلیم و تربیت»، دانشنامه جهان اسلام.

***جزوه آموزش و پرورش، آقای دکتر بادکوبه، تهران.

٧-٢- تاریخنگاری

***تاریخنگاری در اسلام، سید صادق سجادی و هادی عالم زاده، سمت.

     مقاله «تاریخنگاری در اسلام»، دانشنامه جهان اسلام، پنج بخش.

    مقدمه تاریخ ایران بعد از اسلام، زرین کوب، امیر کبیر.

٣- عربی تخصصی (ضریب 2).( متون تاریخی و جغرافیایی). (اعراب گذاری، ترجمه و ترکیب).

منتخب النصوص التاریخیه و الجغرافیه، نورالله کسایی، سمت.

تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری، احسن التقاسیم مقدسی، معجم البلدان یاقوت حموی.

مواد و منابع آزمون عمومی:

الف: عربی عمومی (ضزیب 3). (اعراب گذاری، ترجمه، تجزیه، ترکیب و ترجمه از فارسی به عربی)

1.       نهج البلاغه، ترجمه دشتی.

2.       مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمدپروین گنابادی، علمی و فرهنگی.

3.       امالی سید مرتضی.

4.       آموزش زبان عربی (1) و (2)، آذرتاش آذرنوش، مرکز دانشگاهی.

ب: زبان انگلیسی:

1.  encyclopaedia of islam, "islam, geography, Abbasids

2.  Cambridge history of islam. 4vols,Cambridge, 1970

3.   Cambridge history of iran, vol. 4, 5

 

پیروز باشید.

 

 

   + محمدجعفر اشکواری ; ٧:٢۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">