تاریخنامه

احمد بن عمر العذری (478-393 ق): (اولین جغرافی دانِ عجایب نگارِ اندلسی)

چکیده: اهتمام احمد بن عمر بن انس العذری- معروف به ابن دلایی محدث و مورخ اهل اندلس- در جغرافیانگاری در شرح حال های باقی مانده درباره او نادیده گرفته شده است، در حالی که تَرصیع الاخبار و تَنویع الآثار به عنوان تنها اثر بر جای مانده از عذری نشان از آن دارد که وی علاوه بر آگاهی از علوم زمانه ی خویش- حدیث و تاریخ- به جغرافیانگاری نیز پرداخته و در این اثر جغرافیا را بر تاریخ مقدم داشته است. پژوهش حاضر با بررسی و تقسیم بندی اطلاعات جغرافیایی موجود در این کتاب، در صدد است تا با تبیین جغرافیانگاریِ عذری، به واکاوی این بخش از حیات علمی عذری که مورد غفلت واقع شده است، بپردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که عذری فقط به نقل اطلاعات پیشینیان اکتفا نکرده است، بلکه به جغرافیای وصفی و ابزارهای آن و نیز انواع جغرافیانگاری بویژه عجایب نگاری احاطه داشته است.
واژه های کلیدی: ترصیع الاخبار و تنویع الاثار، احمدبن انس بن عمر العذری، جغرافیانگاری اندلسی، عجایب نگاری.
1. مسعود صادقی، عضو هیئت علمی(استادیار) گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
2. محمدجعفر اشکواری، دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران 
فصلنامة علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام
                   سال ششم، شمارة بیستم، بهار 1393

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۸ مهر ۱۳٩۳
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">