تاریخنامه

مهارت چینی ها!

«مردم چین از ماهرترین مخلوقات خداوند در صنایع دستی اند، در نقش و نگار و صنعت و دیگر صنایع هیچ ملتی بر ایشان پیشی نگرفته است. گاهی صنعتگری از آنان دست ساخته اش را چنان می سازد که گمان می رود دیگری از ساختن آن عاجز است. آنگاه مصنوع خود را به دربار پادشاه می برد و برای صنعت ظریف و ابتکاری خود پاداش درخواست می کند. پادشاه فرمان می دهد تا آن ساخته را از همان زمان به مدت یک سال بر دروازه کاخش بیاویزند و اگر کسی بر آن عیبی نگرفت، صنعتگر را پاداش می دهد و او را در زمره صنعتگرانش در می آورد و اگر در آن عیبی مشاهده شد، آن مصنوع را دور انداخته و صنعتگر را پاداشی نمی دهد».

                سلیمان تاجر و ابوزید حسن سیرافی، سلسله التواریخ یا اخبار الصین و الهند، ترجمه حسین قرچانلو، ص 98.

   + محمدجعفر اشکواری ; ۸:٥۳ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">