تاریخنامه

نقدی بر...

فصلنامه تاریخ اسلام، سال یازدهم، شماره 43-44، پاییز و زمستان 1389.

نقدی بر نام گذاری "مکتب جغرافیایی عراقی"؛ (بررسی موردی ابن خرداذبه، یعقوبی و ابن رسته)

*محمدجعفر اشکواری

چکیده

محققین، آثار جغرافیاییِ قرن های سوم و چهارم هجری را به دو مکتب جغرافیایی عراقی و بلخی تقسیم و ویژگی هایی را نیز برای هر یک ذکر کرده اند. پژوهش حاضر به مکتب عراقی پرداخته و با بررسی و تحلیل آثار سه جغرافی نویس ابن خرداذبه، یعقوبی و ابن رسته- از نمایندگان مکتب عراقی، ویژگی هایی را که برای این مکتب برشمرده اند را تبیین و تحلیل و نیز ویژگی های خاصِ هر یک از این جغرافی نویسان را بر می شمارد. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است: گرچه شباهت های زیادی بین مطالب و روش تالیف آثار این جغرافی نویسان وجود دارد، اما آن ها به دنبال یک قاعده کلی، مشخص و از پیش تعیین شده ای نبودند و هر یک اصول و روش خاصی را در آثار خود به کار بسته اند.

 واژه های کلیدی: مکتب عراقی، ابن خرداذبه، ابن رسته، یعقوبی، مسالک والممالک.

 

   + محمدجعفر اشکواری ; ٧:۳٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">