تاریخنامه

سخنی از امام حسین (ع)

"و قال بعضهم: سمعت الحسین (ع) یقول: الصدق عز، و الکذب عجز و السر امانه و الجوار قرابه و المعونه صداقه و العمل تجربه و الخلق الحسن عباده و الصمت زین و الشح فقر و السخاء غنی و الرفق لب".

(برخی از ایشان گویند: از امام حسین (ع) شنیدم که می گفت: راستی عزت است و دروغ ناتوانی و راز (مردم) امانت است و همسایگی خویشاوندی و یاری کردن دوستی است و کار آزمایش و خوی نیک بندگی و خاموشی آراستگی و بخل ناداری و سخاوت توانگری و نرمی و مدارا خردمندی).

تاریخ یعقوبی، ترجمه محمدابراهیم آیتی، ج2، ص 184.

   + محمدجعفر اشکواری ; ٤:٤٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">