تاریخنامه

اندر فواید حکایات...

«و غرض در آوردن حکایت آن باشد تا تاریخ بدان آراسته گردد، و دیگر تا هر کس که خرد دارد و همتی با آن خرد یار شود و از روزگار مساعدت یابد و پادشاهی وی را برکشد، حیلت سازد تا تکلیف و تدریج و ترتیبِ  جاهِ خویش را زیادت کند و  طبعِ خویش را بر آن خو ندهد که آن درجه که فلان یافته است دشوار است بدان رسیدن، که کند و کاهل شود، یا فلان علم که فلان کس داند بدان چون توان رسید، بلکه همت برگمارد تا بدان درجه و بدان علم برسد، که بزرگ عیبی باشد مردی را که خدای  عزَّوجل بی پرورش داده باشد همتی بلند و فهمی تیز، و وی تواندکه درجه یی بتواند یافت یا علمی بتوان آموخت، تن را بدان ننهد و به عجز بازگردد... و فائده کتب و حکایات و سیر گذشته این است که آن را به تدریج برخوانند و از آنچه بباید و به کار آید بردارند».

       بیهقی، تاریخ بیهقی، تصحیح: محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی، ج1، ص 30.

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">