تاریخنامه

در فواید علم تاریخ!

"بدانکه علم تاریخ علمیست مشتمل بر شناختن حالات گذشتگان این جهان که چون اهل بصیرت به نظر اعتبار بر مصداق "فاعتبرو یا اولی الابصار" نگاه کنند بدلیل عقلی که "فاعتبرو یا اولی الالباب" بدانند که احوال مردمِ حال را مآل کار بر همان منوال خواهد بود و غرض از آن مجرد قصه خوانی و خوش آمد طبع و هوای نفسانی نباشد و غرض کلی و مقصود اصلی بر آن باشد که از داشتن آن فایده دین و دنیا به حاصل آرد که اگر مقصود از آن فایده دارین نبودی، خدای تعالی عزشأنه، در کلام مجید ذکر انبیا و اولیا که پادشاهان دین و دنیااند نکردی و احوال کفره و فجره و فسقه را که "خسرالدنیا و الاخره"اند هم باستقصا یاد نفرمودی...".

   مرعشی، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، تصحیح عباس شایان، ص 4.

   + محمدجعفر اشکواری ; ٤:٢٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">