تاریخنامه

بهار...

زباغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید---------------کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید

کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید-----------تو لختی صبر کن چندان که قُمری بر چنار آید

چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید------------- ترا مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آید

کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آید-----چنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار آید

بهار امسال پندار همی خوشتر ز پار آید------ وزین خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی-- ملک را در جهان هرروز جشنی داد و نوروزی

                                                                 (فرخی سیستانی «د. ۴٢٩ق.»)

 


التماس دعا تا سال بعد...

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">