تاریخنامه

اندر مهمانی و مهمان شدن!

«اما مردمان بیگانه را هر روز مهمانی مکن که هر روز بسزا بحقِ مهمانی نتوان رسید. بنگر تا بیک ماه چند بار میزبانی خواهی کردن. آنکه سه بار خواهی کردن یک بار کن و نفقاتی که در آن سه مهمانی خواهی کردن درین مهمانی کن تا خوانِ تو از هر عیبی بری بود و زبانِ عیب جویان بر تو بسته بود. و چون مهمانان درِ خانه تو آیند هر کسی را پیش باز همی رو و تقربی همی کن اندر خورِ ایشان و تیمار هر کسی بسزا همی دار...

اگر مهمان شوی مهمان هر کسی مشو که حشمت را زیان دارد. و چون شوی، سخت گرسنه مشو و سیر مشو که اگر نان نتوانی خوردن میزبان بیازارد و اگر بافراط خوری زشت باشد. و چون در خانه میزبان شوی جایی نشین که جای تو باشد...»

                     عنصرالمعالی کیکاوس، قابوس نامه، تصحیح غلامحسین یوسفی، ص٧١و٧۵.

   + محمدجعفر اشکواری ; ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">