تاریخنامه

بیستگانی!

«و چون به امیری(امیر نوح بن نصر سامانی) بنشست، وزارت و شغل تدبیر به ابوالفضل محمدبن محمدالحاکم داد، که او را "حاکم جلیل" خوانند، و بیستگانی حشم بر دست او کرد...حاکم شست و اند بار، هزار هزار درم به حشم داده بود و هیچکس خشنود نبود و خزینه ها خالی شد و حشمها به گِله، اثر عجز و ضعف او پدید آمد».

                                                     گردیزی،  زین الاخبار، ص ٣٣٩-٣۴٠.

در تشکیلات اداری-مالی، به جیره ماهیانه سپاهیان که مقدار آن بیست درهم و در سال چهار نوبت پرداخت می شد، بیستگانی می گفتند. ظاهراً، این اصطلاح در سرزمین های شرقی و بویژه در خراسان رایج بوده و در منابعی چون، زین الاخبار و تاریخ سیستان مکرر آمده و به فردی که بیستگانی دریافت می کرد، بیستگانی خوار می گفتند.

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">