تاریخنامه

عجایب نگاری ابن فقیه در البلدان

چکیده:ابن خرداذبه (د.ح272ق) و ابن رسته (د.290 ق)  پیش از ابن فقیه به عجایب نگاری به عنوان یکی از گونه های جغرافیانگاری وصفی در جهان اسلام توجه کردند اما ابن فقیه در البلدان، علاوه بر اطلاعات تاریخی و جغرافیایی برای اولین بار در سطحی وسیع تر به عجایب نگاری پرداخت. پژوهش حاضر می کوشد با روشن ساختن مواد گوناگون عجایب نگاری، تقسیم بندی انواع عجایب و نحوه ارائة عجایب در البلدان همچنین بررسی منابع ابن فقیه و افرادی که از مطالب وی استفاده کرده اند  به تبیین جایگاه البلدان در سیر تاریخی عجایب نگاری در تمدن اسلامی بپردازد. بررسی ها نشان می دهد که ابن فقیه از طرفی سنت نگارش عجایب سرزمین‌ها را ادامه داد و از طرف دیگر با تکیه بر منابع پیشین و جمع‌آوری اطلاعات از مناطق مختلف به ویژه ایران بر رونق عجایب نگاری افزود. به همین دلیل البلدان پیش درآمدی بر عجایب نگاری های قرون بعدی قرار گرفت.

واژه های کلیدی: البلدان، ابن فقیه، عجایب نگاری، عجایب البلدان، جغرافیا.

محمدجعفر اشکواری، فصلنامه تاریخ اسلام، شماره چهارم، زمستان 1392، ص 75-100.

http://hiq.bou.ac.ir

 

   + محمدجعفر اشکواری ; ٧:٤۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۳
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">