تاریخنامه

نقدی بر...

فصلنامه تاریخ اسلام، سال یازدهم، شماره 43-44، پاییز و زمستان 1389.

نقدی بر نام گذاری "مکتب جغرافیایی عراقی"؛ (بررسی موردی ابن خرداذبه، یعقوبی و ابن رسته)

*محمدجعفر اشکواری

چکیده

محققین، آثار جغرافیاییِ قرن های سوم و چهارم هجری را به دو مکتب جغرافیایی عراقی و بلخی تقسیم و ویژگی هایی را نیز برای هر یک ذکر کرده اند. پژوهش حاضر به مکتب عراقی پرداخته و با بررسی و تحلیل آثار سه جغرافی نویس ابن خرداذبه، یعقوبی و ابن رسته- از نمایندگان مکتب عراقی، ویژگی هایی را که برای این مکتب برشمرده اند را تبیین و تحلیل و نیز ویژگی های خاصِ هر یک از این جغرافی نویسان را بر می شمارد. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است: گرچه شباهت های زیادی بین مطالب و روش تالیف آثار این جغرافی نویسان وجود دارد، اما آن ها به دنبال یک قاعده کلی، مشخص و از پیش تعیین شده ای نبودند و هر یک اصول و روش خاصی را در آثار خود به کار بسته اند.

 واژه های کلیدی: مکتب عراقی، ابن خرداذبه، ابن رسته، یعقوبی، مسالک والممالک.

 

   + محمدجعفر اشکواری ; ٧:۳٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
comment نظرات ()

سخنی از امام حسین (ع)

"و قال بعضهم: سمعت الحسین (ع) یقول: الصدق عز، و الکذب عجز و السر امانه و الجوار قرابه و المعونه صداقه و العمل تجربه و الخلق الحسن عباده و الصمت زین و الشح فقر و السخاء غنی و الرفق لب".

(برخی از ایشان گویند: از امام حسین (ع) شنیدم که می گفت: راستی عزت است و دروغ ناتوانی و راز (مردم) امانت است و همسایگی خویشاوندی و یاری کردن دوستی است و کار آزمایش و خوی نیک بندگی و خاموشی آراستگی و بخل ناداری و سخاوت توانگری و نرمی و مدارا خردمندی).

تاریخ یعقوبی، ترجمه محمدابراهیم آیتی، ج2، ص 184.

   + محمدجعفر اشکواری ; ٤:٤٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">