تاریخنامه

یاران دیروز...!!

هرکه ناموخت از گذشت روزگار         نیز ناموزد زهیچ آموزگار

   + محمدجعفر اشکواری ; ٧:٢٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠
comment نظرات ()

سیمرغ!

«دیگر عَنقا، سیمرغ را گویند و هرگز کس ایشانرا ندید و گویند در پس کوه قافند. سبب آنکه به سلیمان (ع) گفت: من قدر و قضا بگردانم و نتوانست و خجل شد و این قصه معروف است. ملک سیستان آرزو کرد که سیمرغ را ببیند، بهندوستان رفت و طلب کرد. گفتند: بوقت معلوم، فلان جزیره برآید. تا روزی بر آمد، هوا از وجود او ملوّن شد و آوازهای خوش از پر و بال او می آمد و بوی خوش از وی میدمید. ملک گفت باغیست روان پر از عطر و نهنگی از چنگال او درآویخته بود. جماعت آن ولایت گفتند که این مرغ ولایت ما را از اژدها پاک کند و کَم شد که آنرا راه نماید».

         عجائب الدنیا (عجائب البلدان)، منسوب به ابوالموید بلخی (د. 387 ق.)، نسخه خطی، کتابخانه مجلس، شماره ثبت 9915، ص 12.

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠
comment نظرات ()

مراسم ازدواج در "بیار" از زبان مقدسی

««من عروسی مردم بیار را بسیار دیده ام. مردم در ابتدای تاریکی شب جمع می شوند و در حالیکه هر یک، شیشه ای گلاب به همراه خود دارند، سپس در خانه داماد و عروس آتش برپا می کنند و برخی بزرگترها به زبان رسا سخن می رانند و از عروس و داماد یاد می کنند و دختر را می خواهند، سپس یک تن از خانواده عروس پاسخی سنجیده می گوید...

ادامه مطلب
   + محمدجعفر اشکواری ; ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠
comment نظرات ()

اندر فواید حکایات...

«و غرض در آوردن حکایت آن باشد تا تاریخ بدان آراسته گردد، و دیگر تا هر کس که خرد دارد و همتی با آن خرد یار شود و از روزگار مساعدت یابد و پادشاهی وی را برکشد، حیلت سازد تا تکلیف و تدریج و ترتیبِ  جاهِ خویش را زیادت کند و  طبعِ خویش را بر آن خو ندهد که آن درجه که فلان یافته است دشوار است بدان رسیدن، که کند و کاهل شود، یا فلان علم که فلان کس داند بدان چون توان رسید، بلکه همت برگمارد تا بدان درجه و بدان علم برسد، که بزرگ عیبی باشد مردی را که خدای  عزَّوجل بی پرورش داده باشد همتی بلند و فهمی تیز، و وی تواندکه درجه یی بتواند یافت یا علمی بتوان آموخت، تن را بدان ننهد و به عجز بازگردد... و فائده کتب و حکایات و سیر گذشته این است که آن را به تدریج برخوانند و از آنچه بباید و به کار آید بردارند».

       بیهقی، تاریخ بیهقی، تصحیح: محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی، ج1، ص 30.

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">